Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje "Indėlių ir investicijų draudimas" taisyklės

Prašymo įgyvendinti subjekto teisę (-es) forma

 

INFORMACIJA DUOMENŲ SUBJEKTAMS

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, juridinio asmens kodas 110069451, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219; tel. 8 5 2135657; faks. 8 5 2135546; el. paštas idf@idf.lt

 DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra paskirti duomenų apsaugos pareigūnas:

ROBERTAS KVIETKOVSKIS – valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ Draudėjų patikrinimo skyriaus vadovas.

Kontaktiniai duomenys:

Tel. +370 52135657;

El. paštas: robertas.kvietkovskis@idf.lt

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais arba rašyti elektroninius laiškus elektroninio pašto adresu: idf@idf.lt.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ asmens duomenų tvarkytojai yra valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ struktūriniai padaliniai (skyriai) ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojai (nepriklausantys struktūriniam padaliniui).

 DUOMENŲ TVARKYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ TIKSLAI, TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS IR DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 Asmens duomenys valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomi šiais tikslais:

 1. Indėlių draudimo išmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tikslais (duomenys saugomi 10 metų) – tvarkomi šie duomenys:

indėlininkų – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, registracijos adresas,  telefono numeris (elektroninio pašto duomenys), rezidentas (nerezidentas), teisė disponuoti indėliu (apribojimai nėra/yra), indėlininko sąskaitų skaičius, numeris ir indėlio ir/ar sąskaitos tipas, valiuta, indėlių ir priskaičiuotų palūkanų suma, indėlių draudimo išmokos suma;

investuotojų – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, korespondencijos adresas, telefono numeris (elektroninio pašto duomenys), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, rezidentas (nerezidentas), investuotojui priklausantys pinigai ir finansinių priemonių rinkos vertė, valiuta, sandorio dėl finansinių priemonių duomenys (data, sandorio tipas, ISIN kodas, kiekis, vertė), draudimo išmokos suma, teisė disponuoti investuotojui priklausančiais pinigais ir finansinėmis priemonėmis (apribojimai yra/nėra).

 1. Indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytų reikalavimų laikymosi priežiūros tikslais (duomenys saugomi iki paskesnio indėlių draudimo sistemos dalyvio ar įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio patikrinimo) – tvarkomi šie duomenys:

indėlininkų – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, registracijos adresas,  telefono numeris (elektroninio pašto duomenys), rezidentas (nerezidentas), teisė disponuoti indėliu (apribojimai nėra/yra), indėlininko sąskaitų skaičius, numeris ir indėlio ir/ar sąskaitos tipas, valiuta, indėlių ir priskaičiuotų palūkanų suma, indėlių draudimo išmokos suma;

investuotojų – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, korespondencijos adresas, telefono numeris (elektroninio pašto duomenys), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, rezidentas (nerezidentas), investuotojui priklausantys pinigai ir finansinių priemonių rinkos vertė, valiuta, sandorio dėl finansinių priemonių duomenys (data, sandorio tipas, ISIN kodas, kiekis, vertė), draudimo išmokos suma, teisė disponuoti investuotojui priklausančiais pinigais ir finansinėmis priemonėmis (apribojimai yra/nėra).

indėlių draudimo sistemos dalyvio darbuotojų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio darbuotojų – vardas, pavardė ir elektroninio pašto duomenys, telefono numeris, žinių testo apie indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimą rezultatai.

 1. Prieigos prie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ įmokų valdymo sistemos, kurioje indėlių draudimo sistemos dalyviai ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai turi deklaruoti duomenis, suteikimo tikslais (duomenys saugomi iki tol, kol nepasikeičia duomenis deklaruojantis asmuo) – tvarkomi šie duomenys – indėlių draudimo sistemos dalyvio darbuotojų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio darbuotojų – vardas, pavardė ir elektroninio pašto duomenys, pareigybė, telefono numeris.
 2. Prieigos prie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ elektroninės draudėjų patikrinimų valdymo sistemos, kurioje indėlių draudimo sistemos dalyvių darbuotojai ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių darbuotoja pasitikrina savo žinias apie indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimą, suteikimo tikslais (duomenys saugomi iki paskesnio indėlių draudimo sistemos dalyvio ar įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio patikrinimo) – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė ir elektroninio pašto duomenys, telefono numeris, žinių testo apie indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimą rezultatai.
 3. Pretendentų į valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojus atrankos organizavimo tikslais (duomenys saugomi iki konkurso/atrankos pabaigos) – tvarkomi šie duomenys – asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas; duomenys apie išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 4. Vidaus administravimo (valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslais (asmens duomenų (dokumentų, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijų) saugojimo terminai valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ dokumentacijos planu)tvarkomi šie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų duomenys – vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, nuotrauka, parašas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos; duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, darbo stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas; duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją; duomenys apie atostogas; duomenys apie atskirą darbo grafiką; duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas; informacija apie dirbtą darbo laiką; informacija apie skatinimus ir nuobaudas, darbo pareigų pažeidimus; duomenys apie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų veiklos vertinimą; viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys; specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su asmens sveikata; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojo mokymo, kvalifikacijos kėlimo duomenys; informacija apie asmens tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, darbuotojui priskirtas turtas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 5. Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslais (asmens duomenų (dokumentų, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijų) saugojimo terminai valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ dokumentacijos planu) – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, registracijos adresas, telefono numeris (elektroninio pašto duomenys), asmens asmenybę patvirtinančio dokumento numeris, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 6. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ viešųjų pirkimų organizavimo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais (asmens duomenų (dokumentų, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijų) saugojimo terminai valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ dokumentacijos planu) – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamasis adresas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 7. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovavimo bankrutuojančiose kredito įstaigose tikslais (asmens duomenų (dokumentų, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijų) saugojimo terminai valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ dokumentacijos planu) – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia bankroto administratorius.
 8. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovavimo teisminiuose ginčuose tikslais (asmens duomenų (dokumentų, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijų) saugojimo terminai valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ dokumentacijos planu) – tvarkomi šie duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kiti asmens duomenys, kurie reikalingi bylos nagrinėjimui ar kuriuos pateikia pats asmuo.

 DUOMENŲ TVARKYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ TEISINIAI PAGRINDAI

Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis (duomenų tvarkymo teisinis pagrindas):

 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 2. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais;
 3. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;
 5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
 6. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
 7. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu;
 8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;
 9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
 10. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu;
 11. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu;
 12. Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklėmis;
 13. kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą.

 DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ TVARKA

 Duomenų subjektai turi šias pagrindines teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“;
 2. teisę susipažinti su valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomais savo asmens duomenimis;
 3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Informuojame, kad prašymų dėl šių teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarka yra nustatyta (detalizuota) Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ taisyklių VIII skyriuje.

Informuojame, kad dėl asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ kiekvienas duomenų subjektas (fizinis asmuo) turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 79 straipsnį.

Duomenų subjektai be minėtų teisių, turi ir kitas teise, nustatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

 ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI

 Asmens duomenys valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant iš:

 1. duomenų subjekto;
 2. indėlių draudimo sistemos dalyvių;
 3. įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių;
 4. valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratoriaus;
 5. kitų asmenų, kurie asmens duomenis valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ teikia valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ pareikalavus pateikti duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktu (asmens duomenys reikalingi tik valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tikslams įgyvendinti ir susiję tik su valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ funkcijų atlikimu);
 6. kitų asmenų, kurie valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ teikia asmens duomenis.

 ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ teikia jos tvarkomus asmens duomenis:

 1. duomenų subjektui;
 2. indėlių draudimo išmokų ar įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų mokėjimo paslaugų teikėjui (teikėjams);
 3. valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratoriui (administratoriams);
 4. teismams;
 5. advokatams;
 6. antstoliams;
 7. notarams;
 8. teisėsaugos institucijoms;
 9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 10. Valstybiniai mokesčių inspekcijai;
 11. kitiems duomenų gavėjams, kuriems teisės aktai suteikia teisę susipažinti su valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomais asmens duomenimis (teisės aktai valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ įpareigoja duomenų gavėjui pateikti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tvarkomus asmens duomenis).

__________________