Draudėjų teikiamos ataskaitos

Indėlių draudimo sistemos dalyviai teikia VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” (toliau - draudimo įmonė) duomenis apie pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą, buvusią praėjusio mėnesio paskutinę dieną. Šie duomenys turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 10 dienos paštu ir el. paštu admin@idf.lt. Duomenys teikiami pagal VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” tarybos 2015 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 02-22-01 patvirtintų Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų apskaičiavimo bei mokėjimo taisyklių (toliau - Taisyklės) Priede Nr. 1 nustatytą formą.

Informacija apie indėlius pagal valiutas turi būti pateikiama vieną kartą per metus, t.y. tik  gruodžio 31 dienai. Pateikiant informaciją pagal valiutas, jei indėlininkas turi sąskaitas įvairiomis valiutomis, kurių bendra suma viršija 100 000 EUR,  pirmiausia įtraukiama indėliai eurais, toliau indėlių pagal valiutas sąskaitų sumos įtraukiamos sumų mažėjimo tvarka, neviršijant 100 000 EUR. PVZ : 2015 12 31 lėšos indėlininko sąskaitose EUR 30 000, GBP 80 000, NOK 10 000; USD 25 000

Pagrindiniai apdraustieji indėliai pagal valiutas Suma EUR 30 000 GBP 70 000.

Ataskaitos apie pagrindinius apdraustuosius indėlius teikimo forma.

 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai privalo pateikti draudimo įmonei ataskaitas pagal Taisyklių Priedą Nr. 2 paštu ir el. paštu admin@idf.lt, kuriose turi būti nurodyta, ar turi jie teisę teikti papildomas paslaugas – saugoti klientams priklausančius vertybinius popierius ir pinigines lėšas, vykdyti pavedimus klientų sąskaita, ir nurodyta per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų pavedimų klientų sąskaita vertė ir apskaičiuotas draudimo įmokas. Ataskaitos turi būti pasirašytos įmonės arba įmonės filialo vadovo (arba jo įgalioto asmens) ir vyriausiojo buhalterio ir pateiktos draudimo įmonei iki kiekvienų metų sausio 15 dienos.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai, pervesdami  metinę įsipareigojimų investuotojams draudimo įmoką, kurią  turi sumokėti iki tų metų, už kuriuos mokama įmoka, sausio 10 dienos, be atskiro draudimo įmonės pranešimo, pateikia  draudimo įmonei ataskaitas pagal formą, nurodytą Taisyklių Priede Nr. 3.

 

Ataskaitos apie įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimą teikimo forma.

Ataskaitos apie įsipareigojimus investuotojams teikimo forma.