Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219
Tel. 8 5 2135657
Įmonės kodas: 110069451
El. paštas idf@idf.lt

Įstatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-488
 
 
                     
VALSTYBĖS ĮMONĖS „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ ĮSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) yra pagal Lietuvos Respublikos gyventojų indėlių draudimo įstatymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės iš valstybės turto įsteigta ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota valstybės įmonė, turinti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“. 
2. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
3. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės valstybei nuosavybės teise priklausantis viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įsteigtuose bankuose  (toliau – bankai) ar užsienio bankų filialuose (toliau – bankų filialai), jam perduotą turtą ir savo įgytą turtą valdantis, naudojantis ir juo disponuojantis patikėjimo teise. 
4. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 65-2635), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
5. Įmonės veiklos laikotarpis neribojamas. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 
II. ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 
6. Įmonės veiklos tikslai:
6.1. drausti Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatytus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams;
6.2. administruoti Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą (toliau – fondai) – kaupti Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka pinigus fonduose, juos investuoti į Įmonės tarybos nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius ir indėlius bankuose ar bankų filialuose;
6.3. siekti pelningos veiklos.
7. Įgyvendindama veiklos tikslus, Įmonė atlieka šias funkcijas:
7.1. kaupia Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka pinigus fonduose;
7.2. apskaičiuoja ir išmoka draudimo išmokas bankų, bankų filialų, Centrinės kredito unijos ir kredito unijų (toliau – kredito unijos) indėlininkams ir bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, taip pat bankų filialų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų užsienio įmonių filialų (toliau – įmonių filialai) investuotojams pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą;
7.3. tikrina, ar draudėjai – bankai, bankų filialus įsteigę užsienio bankai, kredito unijos, bankų, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, turinčios teisę teikti investicines paslaugas ir įmonių filialus įsteigusios užsienio įmonės, Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka mokantys draudimo įmokas į Įmonės administruojamus fondus, – nepažeidžia Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytos draudimo tvarkos;
7.4. vertina Įmonės riziką;
7.5. investuoja fondų lėšas ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšas į Įmonės tarybos nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius ir indėlius bankuose ar bankų filialuose;
7.6. vertina užsienio valstybių, kurių bankai ar įmonės steigia filialus Lietuvos Respublikoje, indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo (kompensavimo) arba kitokio saugumo užtikrinimo sąlygas;
7.7. reguliariai atlieka draudimo įmonės pasirengimo atlikti jai Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme ir šiuose įstatuose nurodytas funkcijas patikrinimus;
7.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytas funkcijas, susijusias su minėto įstatymo įgyvendinimu ir Įmonės veiklos užtikrinimu.
 
III. ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA
 
8. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: 
8.1. nustato Įmonės veiklos strategiją;
8.2. nustato Įmonės struktūrą;
8.3. tvirtina Įmonės įstatus;
8.4. priima sprendimą pakeisti Įmonės buveinę;
8.5. skiria ir atšaukia Įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su Įmonės vadovu sąlygas, Įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su Įmonės vadovu, tvirtina Įmonės vadovo pareigybės nuostatus (aprašymą); 
8.6. tvirtina Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą; 
8.7. tvirtina Įmonės išlaidų sąmatą;
8.8. parenka audito įmonę;
8.9. tvirtina Įmonės komercinių paslapčių sąrašą;
8.10. priima sprendimą pertvarkyti Įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;
8.11. priima sprendimą reorganizuoti Įmonę;
8.12. priima sprendimus likviduoti Įmonę ir atšaukti Įmonės likvidavimą;
8.13. paskiria ir atleidžia Įmonės likvidatorių;
8.14. tvirtina Įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus;
8.15. pritaria Įmonės nustatomiems ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodams ir normatyvams;
8.16. pritaria Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėms;
8.17. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 
9. Draudimo įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.
 
IV. ĮMONĖS TARYBOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JOS KOMPETENCIJA 
 
10. Įmonėje Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka sudaroma taryba, kuri dirba pagal savo patvirtintą darbo reglamentą ir atlieka Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytas funkcijas.
11. Įmonės taryba atlieka Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat tvirtina atstovavimo Įmonei bankrutuojančiose kredito įstaigose aprašą.
12. Įmonės taryba per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai metinę savo veiklos ataskaitą.
13. Įmonės taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
13.1. gauti iš Įmonės informaciją ir dokumentus, reikalingus Įmonės tarybos funkcijoms atlikti;
13.2. gauti Įmonės vadovo išvadas dėl Įmonės veiklos; 
13.3. teikti pasiūlymus Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Įmonės veiklos.
14. Įmonės tarybos pareiga – užtikrinti Įmonės tarybos kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimą.
15. Įmonės taryba turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių ir pareigų.
 
V. ĮMONĖS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA
 
16. Įmonės vadovas – direktorius. Įmonės vadovą skiria ir atšaukia, darbo sutarties su Įmonės vadovu sąlygas nustato, Įmonės vardu su juo darbo sutartį sudaro ir nutraukia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas. 
17. Įmonės vadovas organizuoja Įmonės veiklą ir veikia Įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.
18. Įmonės vadovas:
18.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. Įmonės direktoriaus pavaduotoją ir vyriausiąjį buhalterį priima į darbą ir atleidžia iš jo suderinęs su Įmonės taryba;
18.2. nustato Įmonėje taikomus turto  nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu;
18.3. užtikrina Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo sistemos veikimą Įmonėje (tarnybiniai atlyginimai ir jų priedai Įmonės darbuotojams mokami iš šiam tikslui Įmonės išlaidų sąmatoje numatytų lėšų);
18.4. teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai                  informaciją apie Įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas ateinančiais finansiniais  metais  reikalingų lėšų sumas, taip pat informaciją apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įmonės veiklai;
18.5. vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus sandorius, dėl kurių būtinas išankstinis Įmonės tarybos arba Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimas. Didesnės kaip 30 000 eurų vertės sandorius sudaro Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu, išskyrus sandorius dėl fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimo pagal Įmonės tarybos nustatytą fondų ir Įmonės kapitalo lėšų investavimo politiką;
18.6. pasibaigus Įmonės finansinių metų ketvirčiui ne vėliau kaip kito ketvirčio antro mėnesio paskutinę dieną Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikia Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, pasibaigus metams iki kitų metų vasario 28 dienos – metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
18.7. parengia ir kartu su Įmonės audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti sprendimo dėl Įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
18.8. pasibaigus Įmonės finansinių metų ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų vasario 20 dienos Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pateikia Įmonės informaciją pagal 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1K-247 (Žin., 2009, Nr. 157-7107), 1 ir 3 prieduose pateiktas formas;
18.9. teikia Įmonės ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitą ir Įmonės rizikos vertinimo ataskaitą Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka;
18.10. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja fondais ir Įmonės turtu;
18.11. priima sprendimus dėl fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimo laikantis Įmonės tarybos nustatytos fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšų investavimo politikos, parenka finansinius tarpininkus investicijoms atlikti;
18.12. organizuoja Įmonės tarybos sprendimų, būtinų skelbti pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, paskelbimą;
18.13. rengia ir teikia Įmonės tarybai medžiagą ir dokumentų, kurių reikia Įmonės tarybos funkcijoms atlikti, projektus;
18.14. teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai informaciją, reikalingą jos funkcijoms atlikti;
18.15. atsako už veiksmus, kuriuos Įmonės vadovui nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
19. Įmonės vadovu negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Įmonės vadovas negali būti įmonės vyriausiuoju buhalteriu. Jeigu Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko Įmonės apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys), Įmonės vadovas negali būti šios tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu.
20. Įmonės vadovas negali būti ar tapti kito juridinio asmens valdymo organo nariu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu. Jei Įmonės vadovu skiriamas asmuo, kuris yra kito juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovas, tai per 1 mėnesį po paskyrimo Įmonės vadovu dienos jis privalo atsistatydinti iš pareigų, kurias ėjo kitame juridiniame asmenyje. 
21. Įmonės vadovas atšaukiamas (atleidžiamas) iš pareigų:
21.1. savo noru;
21.2. kai neatitinka šių įstatų 18 ir 19 punktuose nustatytų sąlygų;
21.3. kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nusikalstamą veiką nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai, arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų;
21.4. kai jis šiurkščiai pažeidžia savo pareigybei keliamus reikalavimus;
21.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir (arba) kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Įmonės vadovas yra atskaitingas Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
23. Įmonės vadovas, siekdamas Įmonės tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
23.1. kreiptis į kitas įstaigas ar organizacijas informacijos ir dokumentų, reikalingų Įmonės veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;
23.2. teikti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus dėl Įmonės veiklos.
24. Įmonės vadovas turi ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių. 
25. Įmonės vadovas turi šias pareigas:
25.1. užtikrinti Įmonės veiklą;
25.2. teikti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, jos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir sprendimams priimti reikalingą informaciją apie draudimo įmonės veiklą.
26. Įmonės vadovas turi ir kitų teisės aktų jam suteiktų pareigų. 
 
VI. PATIKĖJIMO TEISE ĮMONEI PERDUOTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS
 
27. Įmonei jos savininko patikėjimo teise perduotas ir Įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Įmonės savininkui.
28. Patikėjimo teisė į perduodamą Įmonės savininko turtą Įmonei atsiranda nuo turto perdavimo Įmonei ir turto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
29. Įmonei gali būti perduodamas bet koks Įmonės savininko turtas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti Įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka – turto perdavimo – priėmimo akte nurodoma jo balansinė vertė.
30. Įmonė turi teisę priimti sprendimus, susijusius su jai perduoto turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, išskyrus sprendimus, susijusius su turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn ar daiktinių teisių suvaržymu, jei įstatymai nenustato ko kita.
 
VII. ĮMONĖS KOMERCINIŲ PASLAPČIŲ SAUGOJIMAS
 
31. Informacija, laikoma Įmonės komercine paslaptimi, gali būti teikiama tik įstatymų nustatytoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka.
32. Už informacijos, laikomos Įmonės komercine paslaptimi, atskleidimą Įmonės tarybos nariai ir darbuotojai atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 
VIII. SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
 
33. Pranešimai apie Įmonės reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą, skelbimai apie konkursus į laisvas pareigas ar kita informacija, skelbimai ir pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti viešai paskelbti viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių, skelbiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktame Lietuvos Respublikos dienraštyje. 
34. Įmonės tarybos priimti sprendimai skelbiami Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka. 
35. Kita Įmonės viešai skelbtina informacija skelbiama Įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. 
 
IX. ĮMONĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
 
36. Šių įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Įmonės taryba ir Įmonės vadovas. Pakeistus ar papildytus įstatus tvirtina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  
 
_________________